Koncepcja pracy Przedszkola „BAJKA”
w Jeleniej Górze

Dzieci bardziej niż inni potrzebują
mieć zupełną pewność,
że są kochane przez tych, którzy mówią,
że je kochają."

                                              - Quoist Michel

CELE OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z ZAŁĄCZNIKA DO NADZORU PEDAGOGICZNEGO

I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
2. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
II. Procesy zachodzące w przedszkolu
1. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
2. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
1. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
2. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
3. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
IV. Zarządzanie przedszkolem
1. Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

MODEL ABSOLWENTA

 • Absolwent przedszkola „Bajka” opuszcza przedszkole dobrze przygotowany do roli ucznia
 • Jest gotowy do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • Umie współdziałać w zespole,
 • Jest dobrze zmotywowany do nauki,
 • Ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
 • Osiągnął samodzielność adekwatnie do wieku,
 • Chętnie podejmuje działania twórcze, wykazuje wrażliwość estetyczną.
 • Rozpoznaje potrzeby innych i prawidłowo na nie reaguje,
 • Rozumie i akceptuje potrzebę zdrowego stylu życia,
 • Prezentuje postawę proekologiczną,
 • Czuje się Polakiem i Europejczykiem , rozumie i rozpoznaje symbole narodowe.

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA

Formy nagradzania :

 • Pochwała słowna.
 • Pochwała słowna do rodziców.
 • Pochwała słowna na tle grupy.
 • Drobne nagrody rzeczowe (order uznania ,naklejka , pieczątka, dyplom).

Środki zaradcze:

 • Tłumaczenie i wyjaśnianie .
 • Ukazanie następstwa złego postępowania.

Brak nagrody.

 • Czasowe odebranie przyznanego przywileju.

SPOSOBY DIAGNOZUJĄCE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 • Obserwacja dziecka – dokumentowanie wyników.
 • Przeprowadzenie diagnozy wstępnej , po I semestrze i końcowej.
 • Prowadzenie arkuszy osiąganych umiejętności.
 • Rozmowy indywidualne z rodzicami.
 • Wymiana doświadczeń ze specjalistami.
 • Ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy.
 • Wspieranie rozwoju dzieci-ewaluacja działań ujętych w programach .

BADANIE OSIĄGNIĘĆ DZIECI W PRZEDSZKOLU ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE:

 • Obserwacji funkcjonowania w grupie
 • Wytworów prac dzieci
 • Arkuszy obserwacji rozwoju dzieci
 • Prezentacji umiejętności ( występy, konkursy)
 • Materiały reportażowe ( zdjęcia, filmy, kroniki, albumy)
 • Rozmowy diagnozujące wiedzę i aktywność dzieci.

SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH DZIECI

 • Prowadzenie i gromadzenie informacji dotyczącej rozwoju dziecka.
 • Rozmowy indywidualne z rodzicami.
 • Organizowanie dni otwartych.
 • Organizowanie zebrań..
 • Angażowanie rodziców w życie przedszkola i grupy.
 • Arkusz informacyjny osiągnięć dziecka w przedszkolu.
 • Organizowanie zajęć otwartych.
 • Prezentacja prac plastycznych oraz programów artystycznych.
 • Informacje na tablicy zbiorowej i tablicach grupowych.
 • Włączanie rodziców w organizowanie wycieczek i imprez.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Rodzice są naszymi partnerami w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:

 • Wszechstronny rozwój dziecka.
 • Dążenie do jedności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego.
 • Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • Informacja wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu
 • Wspieranie rodziców celu osiągnięcia przez dziecko gotowości do podjęcia nauki w szkole
 • Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami.
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych.
 • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola.
 • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację.
 • Promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami obejmują:

 • Zebrania ogólne z rodzicami .
 • Zebrania grupowe.
 • Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola.
 • Konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica.
 • Organizowanie spotkań ze specjalistami.
 • Włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych, takich jak: mikołajki, Wigilia, bal karnawałowy, Dzień Matki i Ojca, piknik rodzinny itp.
 • Konkursy, wycieczki.
 • Spotkania integracyjne.

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci oraz wyrównywanie szans edukacyjnych.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana i realizowana w szczególności w formie:

 • poprzez obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnozę przedszkolną),
 • indywidualizacji pracy z dzieckiem
 • organizowaniu spotkań ze specjalistami z Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej
 • działań na rzecz zorganizowanej pomocy materialnej dzieciom z rodzin znajdujących się trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest realizowana przez nauczycieli i specjalistów z Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej tworzących Zespół. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:

 • rodziców,
 • nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem,
 • specjalisty,
 • poradni psychologiczno pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z INSTYTUCJAMI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

 • Szkoła.
 • Inne przedszkola.
 • Policja.
 • Straż pożarna.
 • Straż miejska.
 • BWA.
 • Osiedlowy dom kultury.
 • Miejski Ośrodek Sportu.
 • Wybrane zakłady pracy.
 • Teatr.
 • Filharmonia.
 • Muzea.
 • Poczta i inne.

CELE

 • Urozmaicanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 • Kształtowanie postaw społecznie pożądanych.
 • Zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego.
 • Rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci.
 • Kształtowanie nawyków dbania o bezpieczeństwo swoje i innych.
 • Zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności.
 • Poznawanie zawodów .

PROMOCJA PLACÓWKI

Cel:

 • Prezentacja pracy przedszkola w środowisku lokalnym

Działania promocyjne obejmują:

 • Udział w konkursach regionalnych , ogólnopolskich i międzynarodowych.
 • Prowadzenie strony internetowej placówki.
 • Współpraca z instytucjami użyteczności publicznej.
 • Dbanie o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym.
 • Popularyzacja wychowania przedszkolnego.
 • Upowszechnianie informacji o przedszkolu za pośrednictwem mediów lokalnych.

WSPIERANIE NAUCZYCIELI

 • Wspieranie nauczycieli w sytuacji obciążenia zawodowego
 • Rozwijanie umiejętności interpersonalnych.
 • Stres nauczycielski i zapobieganie wypaleniu zawodowemu.
 • Rozwijanie umiejętności postaw asertywnych.
 • Szkolenia rad pedagogicznych.
 • Szkolenia nauczycieli w zakresie poszerzenia oferty edukacyjnej.

SPOSOBY MONITOROWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI

 • Praca nauczyciela podlega ocenie przez dyrektora i rodziców.
 • Badanie osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:
 • Ankiet.
 • Rozmów z nauczycielami, rodzicami.
 • Obserwacji zajęć, uroczystości, programów artystycznych dzieci.
 • Obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw.
 • Analizę wytworów dziecięcych.
 • Obserwację prowadzonej współpracy z rodzicami.
 • Lustrację sal, tablic, wystawek prac.
 • Arkuszy samooceny.
 • Analizy dokumentacji pedagogicznej.
 • Innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.
 • Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli oraz ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na podsumowujących Radach Pedagogicznych odbywających się dwa razy do roku – luty i czerwiec.

REALIZOWANE PROGRAMY

1. „ Zanim zostaniesz pierwszakiem" program wychowania i edukacji przedszkolnej – Anna Łada-Grodzicka, Bożena Godzimirska-WSiP

2. „ Razem w Przedszkolu" - program wychowania przedszkolnego- Jolanta Andrzejewska, Jolanta Wierucka – WSiP

3. „Kubusiowi przyjaciele natury” – organizowanego przez Fundację Partnerstwo dla środowiska. Celem programu jest popularyzacja ochrony przyrody wśród przedszkolaków, ich rodziców , i nauczycieli. , wzrost świadomości wśród dzieci odnośnie ochrony natury, uczenie dzieci kreatywnego myślenia , samodzielności i podejmowania inicjatyw.

4. „ Czyste powietrze wokół nas” – kampania antynikotynowa skierowana do dzieci i rodziców

5. „ Akademia Misia Haribo” przygotowała program dla przedszkoli i szkół: wychowawców dzieci i rodziców. Patronem honorowym Akademii Misia Haribo jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD). Patronami medialnymi są: wydawnictwo Media Service Zawada, czasopisma „Aleja Edukacji”, „Bliżej Przedszkola” i „Głos Pedagogiczny” oraz portale WychowaniePrzedszkolne.pl i Literka.pl Działania wspiera Rada Programowa, która czuwa nad merytoryczną stroną projektu.

6. „ Bezpieczne przedszkole” przedszkole jest uczestnikiem programu zdrowy początek i promuje świadomość bezpiecznego korzystania z komputera i internetu wśród najmłodszych.

METODY WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ DZIECKA

„Metoda Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz – metoda przygotowująca dzieci do nauki czytania i pisani

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, usprawnianie ruchowe, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu za pomocą ruchu i dotyku.

„Burza mózgów” – metoda aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia i działania

Pedagogika zabawy „Klanza” – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji

„Dziecięca matematyka” autorstwa prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – zabawy matematyczne mające na celu zapewnienie dziecku osiągnięcia sukcesów w nauce matematyki.

Zajęcia adaptacyjne – mające na celu bezstresowe dla dziecka pokonanie progu przedszkola

Metoda ekspresji ruchowej i twórczej – R. Laban, K. Orff

Metoda wspierająca aktywnośc ruchową- A.M.Kniessów,

OGÓLNE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI

 • Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie uzdolnień dzieci.
 • Zapewnienie realizacji funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących oraz możliwości zabawy w warunkach bezpiecznych i dostosowanych do możliwości rozwojowych dzieci.
 • Wychowywanie i rozwijanie takich cech dziecka: jak optymizm, empatia, życzliwość, otwartość, zaradność, samodzielność, kreatywność, wiara we własne siły, odporność na porażkę w ścisłej współpracy z rodzicami.
 • Tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku przedszkolnym i rodzinnym w celu wypracowania jednolitych oddziaływań na dziecko – doskonalenie umiejętności komunikacyjnych
 • Angażowanie rodziców do realizacji zadań przedszkola, udział rodziców w organizacji wspólnych spotkań, świąt, wyjazdów w plener, przedstawień teatralnych, zajęć otwartych, akcji charytatywnych, konkursów przeglądów.
 • Zachęcanie Rodziców do inicjatyw- wykorzystanie pomysłów rodziców w organizacji pracy placówki.
 • Realizacja programów uwzględniających wzmacnianie zachowań u dzieci, promujących zdrowy styl życia oraz edukację patriotyczną i europejską.
 • Zapewnienie dzieciom i rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Diagnozowanie i monitorowanie prowadzonej pracy oraz po każdym roku szkolnym dokonywanie ewaluacja działań.
 • Współpraca z innymi przedszkolami, szkołami, organizacjami i instytucjami użyteczności publicznej
 • Propagowanie działań przedszkola w środowisku lokalnym.
 • Zapewnienie odpowiedniej bazy przedszkola.
 • Motywowanie nauczycieli do nowatorskiego i twórczego stylu pracy oraz ciągłego podnoszenia jakości swojej pracy.

KRYTERIA SUKCESU

 • Wzrost skuteczności pracy nauczycieli, poprzez twórczy i nowatorski styl pracy.
 • Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
 • Położenie dużego nacisku na kształtowanie rozwoju emocjonalnego dzieci.
 • Udział nauczycieli w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.
 • Zacieśnienie współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.
 • Monitorowanie działań przez nauczycieli, dokonywanie w miarę potrzeb ewaluacji działań.
 • Upowszechnianie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku lokalnym
 • Sukcesywne wzbogacanie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, bazę komputerową.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W LATACH 2020– 2025

ZADANIA:

 • Przedszkole promuje zdrowy styl życia – podejmowanie działań w zakresie dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo
 • Poznawanie i tworzenie wspólnie z rodzicami warunków do indywidualnego rozwoju dziecka biorąc pod uwagę jego potrzeby, zainteresowania , zdolności i możliwości
 • Motywowanie dzieci do wysiłku i pracy nad sobą w ramach wyrównywania szans edukacyjnych, wspieranie dzieci w rozwijaniu ich uzdolnień
 • Kształtowanie postaw proekologicznych dzieci, rodziców i pozostałych pracowników przedszkola.

PRIORYTETY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 • Przedszkole integruje się ze środowiskiem lokalnym i stanowi jego integralną całość co ma korzystny wpływ na rozwój dzieci.
 • Wdrażanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 • Realizacja wytycznych MEN oraz KO.

PRIORYTETY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 • Przedszkole popularyzuje świadomy udział dzieci w trosce o własne bezpieczeństwo i zdrowie , kształtuje u dzieci prawidłowe postawy i nawyki sprzyjające unikaniu zagrożeń.
 • Wspólne oddziaływania przedszkola i rodziców umożliwiają dzieciom wyrównywanie szans edukacyjnych.
 • Realizacja wytycznych MEN oraz KO.

PRIORITETY NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 • Ukazanie dzieciom wartości zdrowia, jako potencjału, którym dysponują, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie, wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności, kształtowanie odpowiednich postaw i nawyków. prezentowania odpowiedniej postawy w życiu.
 • Realizacja wytycznych MEN oraz KO.

PRIORYTETY NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 • Kształtowanie twórczych postaw u dzieci wykorzystując naturalną dla wieku i etapu rozwoju potrzebę ekspresji twórczej.
 • Realizacja wytycznych MEN oraz KO.

PRIORYTETY NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 • [ ... ]
 • Realizacja wytycznych MEN oraz KO.