Wizja przedszkola

Dążymy do tego aby nasi absolwenci:

Osiągnęli dojrzałość szkolną i osiągali sukcesy w szkole,
Posiadali wiarę we własne siły i możliwości,
Posiadali bogatą wyobraźnię twórczą i byli zdolni do spontanicznej ekspresji oraz otwarci na pomysły i inspiracje.
Rozwijali swoje zdolności i możliwości.
Ścisła współpraca z rodzicami pomaga obrać wspólne cele.
Nasi Nauczyciele tworzą klimat i warunki do szeroko rozumianego środowiska edukacyjnego, umożliwiającego powstawanie w dziecku zmian rozwojowych, zgodnych z jego potencjałem.

Misja przedszkola

Misją naszego przedszkola jest zapewnienie dzieciom harmonijnego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa , wspieranie działań wychowawczych i edukacyjnych rodziców, kształtowanie postaw moralnych i proekologicznych, promowanie zdrowia psychicznego i fizycznego , przestrzeganie zasad wynikających z konwencji praw dziecka , organizowanie sprawnego zarządzania placówką, analizowanie i ocenianie oraz doskonalenie efektów pracy.