Regulamin rekrutacji do Niepublicznego Przedszkola „Bajka” w Jeleniej Górze

 

  pobierz kartę zgłoszenia dziecka

Rekrutacja online:
Zasady postępowania rekrutacyjnego online.

 1. 1. Pobrać i wypełnić kartę rekrutacji | pobierz
 2. 2. Wykonać wyraźny skan/zdjęcie w całości uzupełnionej karty
 3. 3. Kartę należy wysłać w wiadomości e-mail:
 • Adres e-mail rekrutacji: bajka.rekrutacja@gmail.com
 • Tytuł wiadomości: Rekrutacja 20?? IMIĘ NAZWISKO{Dziecka}
  przykład: Rekrutacja 2022 JAŚ KOWALSKI
 • W treści wiadomości: Imię Nazwisko{Opiekuna} Numer telefonu{Opiekuna} oczekiwany miesiąc przyjęcia dziecka{Wrzesień}. Uwagi{Inne dodatkowe}.
  przykład: Jan Kowalski 672-000-210 Wrzesień
  Uwagi: Proszę o szybkie rozpatrzenie zgłoszenia dziecka, przez wzgląd na wyjątkową sytuację… etc…
 • Dołączyć skan/zdjęcie podpisanej karty
 • Sprawdzić poprawność wszystkich wpisów i wysłać wiadomość.

Inne nietypowe sytuacje lub brak adresu poczty internetowej wymagają osobistego złożenia karty dziecka w placówce przedszkola w sekretariacie dyrektora.

REGULAMIN

 

Rozdział I

Zasady postępowania rekrutacyjnego

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 6lat.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko , które ukończyło 2,5 roku.
 3. Liczba miejsc określona w statucie jest liczbą maksymalną.
 4. Rekrutacja prowadzona jest cały rok, do momentu wyczerpania miejsc.
 5. Zapisy dzieci do przedszkola prowadzi dyrektor placówki.
 6. Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są przy zapisywaniu dziecka złożyć : wypełnioną kartę zgłoszenia ( do pobrania u dyrekcji lub na stronie internetowej), podpisać umowę o świadczeniu usług .
 7. Rezygnacja z przedszkola obywa się zgodnie z zapisem w zawartej umowie.
 8. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż miejsc, dzieci będą przyjmowane według następującego scenariusza:
  • W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane jest rodzeństwo kuzynostwo dzieci już uczęszczających.
  • W drugiej kolejności dzieci zamieszkałe na terenie miasta Jelenia Góra
  • W trzeciej kolejności pozostałe dzieci według zgłoszeń.
 9. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia dziecka do przedszkola opiekunowie powiadamiani są ustnie przy złożeniu karty i podpisaniu umowy lub listownie w terminie 14 dni kalendarzowych .

Rozdział II

Zasady ogłaszania rekrutacji

 1. Rekrutację na kolejny rok przedszkolny ogłasza przedszkole na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej.

Rozdział III

 1. Dokumenty dotyczące rekrutacji
 2. Karta zgłoszenia .
 3. Umowa o świadczeniu usług.

Rozdział IV

Przepisy końcowe

 1. Liczbę dzieci w grupach określają przepisy zawarte w statucie.
 2. Przez rodziców rozumie się też prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
 3. W trakcie roku przedszkolnego dzieci są przyjmowane do przedszkola decyzją dyrektora, w miarę wolnych miejsc.
 4. Nr konta bankowego: 59 1050 1751 1000 0022 6261 4718

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2011 r.

 

Dodatkowe pliki:

  Upoważnienie do odbioru dziecka